Należy jedynie je zweryfikować i uzupełnić o dodatkowe odliczenia, jeżeli przysługują przedsiębiorcy. W przypadku przesyłki zeznania rocznego elektronicznie przysługuje termin zwrotu podatku dochodowego w terminie 45 dni. Jeśli podatnik zdecydowałby się na złożenie zeznania rocznego papierowo (wtedy urzędnik będzie musiał wprowadzić ręcznie dane do systemu urzędu skarbowego) to wówczas przysługiwałby mu zwrot w terminie 3 miesięcy.

PIT-36 do kiedy – termin rozliczenia

Wysokość ulgi, jaką możemy odliczyć zależy od lat, w których ponieśliśmy powyższe wydatki (rozpoczęliśmy korzystanie z danej ulgi). Najwygodniej online, elektronicznie w programie e-pity, gdzie intuicyjny kreator podpowie krok po kroku jak wypełnić zeznanie i z jakich ulg i odliczeń może skorzystać podatnik. W 2024 roku ostateczny termin ich przekazana do urzędu skarbowego minie we wtorek 30 kwietnia.

Ulgi dla firm

W części F “Ustalenie podstawy opodatkowania/straty” w części F1 wpisywane są kwoty mające wpływ na podstawę opodatkowania. Podatnicy rozliczający się w oparciu o formularz PIT-36 mają możliwość rozliczenia na nim również innych osiągniętych przychodów, które rozliczane były w oparciu o skalę podatkową np. Deklaracja ta pozwala również na rozliczenie wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ten ekran służy do wyboru rodzaju rozliczanej przez nas lub/i współmałżonka działalności gospodarczej. Wybieramy, czy nasz działalność miała formę jednosobowej działalności, czy spółki.

Podstawa prawna

Na tym ekranie należy podać kwotę, za jaką byto nową technologię – jeślu wydatek ten nie został nam sfinansowany. Na tym ekranie wybieramy źródło, z jakiego nasze małoletnie dziecko uzyskało dochód oraz wpisujemy przychody, koszty i zaliczki. Dodatkowo, musimy zaznaczyć opcję, komu przysługuje prawo pobierania pożytków z dochodów dzieci (kto ma władzę rodzicielską). Ten ekran przedstawia dalsze kategorie dochodów z jakich można rozliczyć się w PIT-36.

Pozostałe odliczenia

W tym przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe – dla każdej działalności odrębnie. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – zalogować można się się przez login.gov.pl lub aplikację mObywatel. Przez aplikację mObywatel logować można się również, jeśli podatnik nie pamięta powyższych danych identyfikujących podatnika. PIT-36 może zostać przesłany do urzędu skarbowego za pośrednictwem internetu.

Zeznanie podatkowe PIT-36 możesz złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT (polegającej na udostępnieniu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych), gdy w zeznaniu PIT-36 rozliczasz np. Osiągnięte przychody ze stosunku pracy, z najmu i z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych. Zeznanie PIT-36 nie zostanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT, jeśli będzie składane w związku z prowadzoną działalnością gospodarcza.

Oblicz dokładnie Twój PIT-36S, 36LS, 28S od razu w Programie e-pity 2023.

Jeśli nie złożysz zeznania lub twoje zeznanie ma błędy (np. zaniżysz zobowiązanie podatkowe), urząd wszczyna postępowanie podatkowe. Urząd może wezwać cię do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zeznania. Urząd wyda decyzję, która określa prawidłową kwotę twojego zobowiązania. Jeśli złożysz zeznanie po terminie, to stracisz prawo do przekazania 1,5% podatku. Możesz przekazać 1,5% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) bez dodatkowych wydatków. Wystarczy, że podczas wypełniania zeznania wybierzesz organizację, którą chcesz wesprzeć.

Na tym ekranie należy podać zaliczki należne (te, które powinniśmy wpłacać do urzędu), jak i zaliczki wpłacone (te, które faktycznie wpłaciliśmy). Dodatkowo, na tym ekranie, możemy zaznaczyć opcję, że rozliczamy zaliczki w formie uproszczonej. Są to koszty z tej części umowy pracy, która dotyczyła praw autorskich. Dotyczy to sytuacji, gdy w ramach swoich obowiązków pracowniczych wykonujemy utwory (dzieła) autorskie (każdy przejaw działalności o indywidualnym charakterze).

PIT-36 to druk do rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych, kojarzony najczęściej z prowadzoną jednoosobową działalnością gospodarczą. Jeśli prowadzić mała firmę i rozliczasz się na zasadach ogólnych, czyli opodatkowania według skali podatkowej (12 i 32% podatku PIT) to rozliczysz się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-36. Także osoby na etacie, które poza dochodowymi z pracy na umowie zlecenie osiągnęli dochody, od których w trakcie roku samodzielnie odprowadzili zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, muszą swoje wszystkie dochody rozliczyć na PIT-36. Wybór rocznej deklaracji podatkowej, którą należy wypełnić i złożyć do właściwego urzędu skarbowego, nie jest dokonywany wyłącznie w oparciu o źródło osiąganych przychodów. Ważnym aspektem jest również wybrana przez podatnika forma opodatkowania osiąganych przychodów.

Na tym ekranie należy podać kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.. Na tym ekranie należy wpisać kwotę zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Odliczenie to dotyczy sytuacji, gdy dostaliśmy jakiś przychód, a następnie go zwróciliśmy, ponieważ nam się nie należał, Wybór brokera TradeAllCrypto na podstawie opinii np. Dostaliśmy rentę, ale nasz wiek już nas do renty nie uprawnia. Wpisujemy tu koszty uzyskania przychodów z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich lub społecznych. Przysługującą nam ulgę (część jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w pole “”odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku””.

Identyfikator podatkowy – wybór identyfikatora podatkowego NIP czy PESEL. Właściciel – wybór podatnika z listy wspólników otwieranej przyciskiem  lub wpisując akronim podatnika. Ten ekran służy do podania podstawowych informacji o spółce (nazwy, adresu, NIP-u oraz udziału w spółce) oraz informacji finansowych (przychodów oraz kosztów).

  1. Jeśli nie zdecyduje się zgłosić do CEiDG, że prowadzi działalność za zmarłego, PIT zostanie rozliczony przez urząd skarbowy.
  2. Zakładka 5 – [Sekcja J – K] – na zakładce znajduje się informacja o należnych zaliczkach, należnym podatku, zapłaconym podatku oraz zapłaconych zaliczkach dla poszczególnych miesięcy/kwartałów.
  3. Jako podatnik podatku dochodowego musisz składać co rok zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w poprzednim roku podatkowym.
  4. Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/O zarówno dla podatnika jak i małżonka.

Jeżeli koszty biletów imiennych okresowych były wyższe niż przysługujące nam ustawowe koszty uzyskania przychodów, to rozliczenie biletów jest bardziej opłacalne. Na tym ekranie należy podać przychody oraz koszty – nieobjęte zwolnieniem/kredytem podatkowym. PIT-2K składamy, gdy rozliczamy po raz pierwszy ZDK przeglądu wydatków na dane transakcji ulgę odsetkową. To oświadczenie o wysokości poniesionych wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową. PIT-2K dołączamy do PIT-D tylko w pierwszym roku dokonywania odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej. Zawsze składamy jeden PIT-2K – niezależnie od tego, czy rozliczamy się ze współmałżonkiem, czy osobno.

W przypadku składania deklaracji bezpośrednio w urzędzie skarbowym, podatnik otrzymuje potwierdzenie jej złożenia, jeśli została ona wysłana listem, otrzymujemy potwierdzenie odbioru. Czy w takim wypadku wysłanie deklaracji elektronicznie nie umożliwia podatnikowi udowodnienia złożenia deklaracji? Po poprawnej wysyłce wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Możliwe jest wówczas wygenerowanie dokumentu UPO, czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń Segregowane konto – co to jest i dlaczego potrzebujesz przedsiębiorcy Globe z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce. 1 pkt 1 ustawy” wpisujemy zaliczki należne i zapłacone w trakcie roku podatkowego.

Inne źródła przychodów, dla których zaliczka na podatek była opłacana przez płatnika, ale również gdy płacił ją samodzielnie podatnik, rozliczane powinny być na PIT 37. Z tytułu umowy o pracy przy zbiorach w rolnictwie lub umowy aktywizacyjnej, nie rozlicza się już na PIT 36, lecz poprzez PIT 37. Jeżeli jesteś podatnikiem zobowiązanym doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, to nawet jeżeli bez tych dochodów wybrałbyś PIT 37, to i tak musisz rozliczać się poprzez deklarację PIT 36. Podatnicy prowadzący działalność gospodarcza na zasadach ogólnych – składają PIT 36 za 2023 rok do 30 kwietnia 2024 roku (wtorek).

W takiej sytuacji wypłatę środków będzie można pobierać przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. Okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.W razie jednorazowej wypłaty oszczędzający wykaże kwotę wypłaty z IKZE – na podstawie informacji otrzymanej z instytucji dokonującej wypłaty – w zeznaniu składanym za rok, w którym tę wypłatę otrzymał. Natomiast przy wypłacie w ratach podatek będzie pobierany w formie zaliczek przez płatnika (instytucję wypłacającą). Ulgi z tytułu IKZE (gromadzenia oszczędności na Indywidualnym Koncie Emerytalnym), czy z tytułu opłacania składek za zatrudnioną osobę w gospodarstwie domowym do roku 2007.

Wielu podatników, którzy stoją przed koniecznością rozliczenia dochodów ze skali podatkowej, może mieć dylemat którą dekalarację PIT wybrać – PIT-36, czy PIT-37. Choć wiemy dokładnie kiedy skorzystać z druku PIT-37, to są jednak sytuacje, kiedy to należy je zastąpić wspomnianą deklaracją PIT-36. W przypadku rozliczenia się łącznie z małżonkiem lub jako osoba wychowująca samotnie dziecko, może zdarzyć się, że jedno z małżonków może rozliczyć się na PIT-37 (np. z pracy), a drugie musi korzystać z PIT-36 (np. działalność gospodarcza). W takim przypadku łącznego rozliczenia dokonać należy na PIT-36. Tak, w takim przypadku nadal ma Pan obowiązek rozliczyć dochód w ramach zadeklarowanego źródła działalności gospodarczej i złożyć deklarację roczną – PIT-36, PIT-36L lub PIT-28. Dopuszczalne jest zatem automatyczne wczytanie części danych od płatników i uzupełnienie ich innymi informacjami, jakie muszą się znaleźć w PIT 36.

Na tym ekranie podajemy przychody, koszty oraz zaliczki dotyczące działalności osobistej (np. zlecenia) oraz praw autorskich. PIT-36S należy złożyć w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Tak, na deklaracji PIT-36 może Pani dokonać łącznego rozliczenia podatkowego z mężem (zakładam, że cały rok podatkowy jesteście Państwo małżeństwem i przez cały rok występuje między Wami ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej). W części K “Podatek do zapłaty/nadpłata” wykazana zostanie suma wpłaconych zaliczek w trakcie roku podatkowego i wyliczony zostanie podatek do zapłaty, który należy uregulować w terminie do 30 kwietnia lub będzie wskazana kwota nadpłaty. Zakładka 2 – [Sekcja D] – zawiera zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodu ze wszystkich działalności gospodarczych oraz najmu, podnajmu lub dzierżawy. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.

Wiadomym jest jednak, że wspomniane wstępnie rozliczone deklaracje PIT trzeba będzie uzupełnić o pewne dane podatkowe. W szczególności chodzi o dane, które nie są na bieżąco dostępne w systemach KAS. W świetle obowiązujących przepisów PIT-36 dotyczy przede wszystkim osób, które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. Zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (12-32%). Podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wybór skali podatkowej.

W zeznaniu rocznym w miejscu ”identyfikator podatkowy” wpisuje się NIP zmarłego przedsiębiorcy. Na załącznikach składanych łącznie z zeznaniem również znajdzie się ten NIP. Zeznanie roczne PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia za rok poprzedni. Jeśli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, termin przesuwany jest na pierwszy roboczy dzień następujący po 30 kwietnia. Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być – w zależności od wniosku oszczędzającego – wypłacone jednorazowo lub w ratach. Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat).

UPO traktowane jest na równi z wcześniej wymienionymi potwierdzeniami złożenia deklaracji podatkowej. Oszczędzając na IKE nie przysługuje nam coroczna ulga podatkowa, ale wypłacana nam kwota jest zwolniona z podatku. Warunkiem tego przywileju jest wyciągnięcie kwoty z IKE w wieku co najmniej 60 lat oraz dokonywanie wpłat przez co najmniej 5 wcześniejszych lat. Oszczędzając na IKZE przysługuje nam coroczna ulga podatkowa, odliczenie od podatku wpłaconych kwot (wykazywane w zeznaniu rocznym), ale wypłacana już nam kwota podlega podatkowi. Są to umowy – prawa autorskie, do których stosujemy faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodu (a nie 50% przychodów).